Medlemskap  

Medlemskap erbjuds juridisk person som använder hela eller delar av affärssystemet Movex, vilket fr o m release 7.1 bytt namn till M3. Se för övrigt stadgarna.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kronor per år. För att täcka våra verksamhetskostnader för personal, administration, utskick av information, websida etc. tas dessutom en differentierad serviceavgift ut baserad på antalet anställda i respektive företag. 

När det gäller företag ingående i koncerner så är totalt antal anställda, dvs summan av antalet anställda i moderbolag och dotterbolag, grunden för beräkning av serviceavgift.  För att företag skall räknas som dotterbolag i koncern skall det ägas till minst 51% av moderbolaget. Företag i koncerner kan även välja att betala serviceavgiften för varje enskilt bolag var för sig. Avgiften baseras då på antalet anställda i respektive bolag.

Enligt beslut på föreningens årsmöte 2014-03-25 ska serviceavgift/årsavgift för medlemsföretagen i Movex/M3 användarförening för 2015 justeras baserat på SCB AKI näringsgren J.
 

Antal anställda  Avgift för 2014 i SEK  Avgift för 2015 i SEK
1-25 3480 3505
26-100 6960 7010
101-250 9600 9669
251-500 11160 11240
501-1000 13920 14020
1001-2000 21001 21151
2001-3000 25201 25381
3001-4000 31801 32028
4001-6000 38401 38676
6001- 48001 48344
Högst 15 Movex/M3 användare 3480 3505

Belopp i SEK exkl. moms. Avgiften faktureras en gång per år.

För större företag som endast använder Movex för en mindre del av verksamheten, högst 15 movexanvändare, finns således en möjlighet att betala en lägre avgift.

Utträde ur föreningen (enl. § 6 Stadgar)

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen senast till den siste oktober anmäla sitt utträde för kommande verksamhetsår annars räknas medlemskapet att gälla för ytterligare ett verksamhetsår. Medlem är förpliktigad att erlägga medlems- och serviceavgift för nästkommande verksamhetsår om utträde inte meddelats skriftligen enligt ovan.

Medlemsregister

Hemsidan med medlemsdatabas är vårt "fönster" mot medlemmarna och genom detta kan vi ge service, ta emot anmälningar till våra aktiviteter och underlätta för medlemmarna att ha koll på och uppdatera sina personliga uppgifter och intresseområden. All intern administration sköts via vår web och det är naturligtvis en förutsättning att grunddata i medlemsdatabasen är korrekt.

Till dig som är medlem i MAF:

Vi behöver din hjälp, med att kolla dina egna uppgifter. Passa gärna på att ange dina intresseområden när du är inne – så får du all relevant information men inte allt annat. Du loggar in i medlemsregistret via hemsidan (http://www.movex.org//). Har du inte kvar dina inlogningsuppgifter, kan du bara klicka på länken uppe till höger på startsidan eller maila till info@servicemaf.se, så skickar vi nya.

Kanske har du en kollega, som skulle ha nytta av att vara med och få tillgång till nätverk och annan medlemsinfo. Tipsa oss gärna info@servicemaf.se, eller kontakta den person som står som ”Movexansvarig” på ditt företag, så är det lätt ordnat. Självklart har du även möjlighet att välja bort utskick, men stå kvar som ”kontaktperson” för att få fortsatt tillgång till info och nätverk via hemsidan. Vill du stryka dig helt ur registret, behöver du bara maila oss på info@servicemaf.se.

Du, som står som ”Movexansvarig” eller ”Huvudkontakt” i registret, hoppas vi vill hjälpa oss att kolla uppgifterna om ditt företag. Ögna även gärna igenom listan med era kontaktpersoner – kanske ser du där något som inte stämmer, eller saknar någon som borde finnas med.  Det är mycket som händer i vår verksamhet och vi vill gärna dela med oss av den information och de möjligheter vi kommer att erbjuda dig och våra andra medlemmar!

Personuppgifter

MAF tillämpar personuppgiftslagen (PUL) och värnar om den personliga integriteten. Uppgifter som lämnas till MAF används för administration och för att kunna upprätthålla en hög service till våra medlemmar. Uppgifterna används bland annat för att administrera våra olika utskick till medlemmarna. Informationen du lämnar till oss kommer endast att användas av MAF. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så. MAF lagrar inte informationen längre än vad som är nödvändigt av administrativa skäl.

Kontakta Jeanette Gren, Jeanette Gren  vid frågor om MAFs behandling av personuppgifter

På gång i Sverige

  • Temadag Cloud: ”In i dimman eller bara upp bland molnen?”
    2016-02-02
    Läs mer här